Dokumenty

• Oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych
Pobierz dokument

• Oświadczenie do stypendium w zwiększonej wysokości
Pobierz dokument

• Oświadczenie o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z rodzicami
Pobierz dokument

• Oświadczenie z klauzulą odpowiedzialności karnej
Pobierz dokument

• Oświadczenie o dochodach opodatkowanych kartą podatkową/ryczałtem
Pobierz dokument

• Oświadczenie o sytuacji materialnej i dochodowej studenta
Pobierz dokument

• Regulamin pomocy materialnej
tekst ujednolicony z dnia 18 lipca 2016 r.
Pobierz dokument

• Postanowienie nr 13 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego
w sprawie wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającej do ubiegania się o stypendia oraz wysokości stypendiów w roku akademickim 2017/2018
Pobierz dokument