Archiwum kategorii: Stypendia i zapomogi

Wnioski o stypendia socjalne i specjalne na rok akademicki 2015/2016 rozpatrzone

Wnioski o stypendia socjalne i stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych, które nie zawierały braków formalnych, zostały rozpatrzone. Jeśli Twój wniosek ma w systemie USOSweb status Gotowy do rozpatrzenia lub Rozpatrzony, zgłoś się do dziekanatu w celu odebrania decyzji Komisji Stypendialnej – znajdziesz na niej informację o tym, czy stypendium zostało Ci przyznane, a jeśli tak – w jakiej kwocie. Decyzje będą wydawane w dziekanacie (pok. 1.08) przez p. Mateusza Zduńczuka w następujących terminach:

  • piątek, 6 listopada, w godz. 12:00 – 14:00,
  • poniedziałek, 9 listopada, w godz. 11:00 – 14:00.

Odebranie decyzji jest warunkiem koniecznym otrzymania wypłaty stypendium! Jeśli otrzymałeś stypendium i nie odbierzesz decyzji w podanych wyżej terminach, pierwsza wypłata Twojego stypendium opóźni się o co najmniej miesiąc.

Pierwsza transza stypendiów socjalnych i specjalnych (za listopad wraz z wyrównaniem za październik) zostanie wypłacona (tylko osobom, które odbiorą decyzje!!!) 17 listopada.

Osoby, których wnioski zostały rozpatrzone negatywnie, będą mogły odwołać się od decyzji Komisji Stypendialnej (zgodnie z wydrukowanym na decyzji pouczeniem).

Stypendia 2015/2016

Od 2 października 2015 r. od godziny 21.00 można składać wnioski o stypendia: socjalne, specjalne dla osób niepełnosprawnych i Rektora dla najlepszych studentów na rok akademicki 2015/2016.

Szczegółowe informacje o stypendiach i procedurze ubiegania się o każde z nich:

stypendium socjalne,

stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych,

stypendium Rektora dla najlepszych studentów.

Kwoty stypendiów i progi dochodowe 2015/2016

Znamy już progi dochodu uprawniające do uzyskania stypendium socjalnego, a także kwoty stypendiów: socjalnego, socjalnego w zwiększonej wysokości oraz specjalnego dla osób niepełnosprawnych w roku akademickim 2015/2016.

O stypendium socjalne można się ubiegać tylko wtedy, gdy wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie studenta nie przekracza:
  • w przypadku wniosków złożonych w październiku – 895 zł,
  • w przypadku wniosków złożonych w listopadzie i później – 950 zł.

Miesięczna wysokość stypendium socjalnego to 1055 zł minus dochód netto na osobę w rodzinie studenta wyrażony w pełnych złotych (jeśli jednak wynik jest niższy niż 220 zł, stypendium wyniesie 220 zł).
Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości jest wyższe od „zwykłego” stypendium socjalnego o 165 zł.
Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych będzie wynosiło mięsięcznie:
  • 470 zł w przypadku znacznego stopnia niepełnosprawności,
  • 360 zł w przypadku umiarkowanego stopnia niepełnosprawności,
  • 250 zł w przypadku lekkiego stopnia niepełnosprawności.
Od tego roku akademickiego stypendia przyznawane są na dziewięć miesięcy, a nie, jak to było wcześniej, na dziesięć miesięcy.
Wnioski o stypendia będziecie mogli składać od 1 października. Pod koniec września opublikujemy szczegółowe informacje o tym, jak wygląda procedura wnioskowania o każde ze stypendiów.

Kwoty stypendiów i progi do stypendium socjalnego na rok akademicki 2015/2016 zostały ustanowione Postanowieniem nr 13 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 23 września 2015 r. Treść postanowienia znajdziecie tutaj.

Rozpatrywanie wniosków o stypendium rektora rozpoczęte

Odwoławcza Komisja Stypendialna, odpowiedzialna za przyznawanie stypendium rektora, rozpoczęła akceptowanie wniosków o przyznanie tego stypendium. Status każdego wniosku powinien w najbliższym czasie zmienić się ze Złożony na Gotowy do rozpatrzenia lub, jeśli wniosek nie spełnia wymogów formalnych, na Rozpatrzony negatywnie. Spośród osób, których wnioski otrzymają status Gotowy do rozpatrzenia, zostaną wyłonione te, którym stypendium zostanie przyznane.

OKS prosi o regularne sprawdzanie maila, który został podany we wniosku o stypendium. To właśnie na nim pojawi się wiadomość z informacją o przyznaniu bądź nieprzyznaniu stypendium oraz możliwości odebrania decyzji. Od tego roku akademickiego odebranie decyzji OKS o przyznaniu stypendium jest warunkiem koniecznym otrzymania jego wypłaty!

Stypendia zostaną przyznane najprawdopodobniej jeszcze w listopadzie, decyzje będzie można odbierać w grudniu. W grudniu także nastąpi pierwsza wypłata stypendium (tylko osobom, które odbiorą decyzje).

Więcej informacji można znaleźć tutaj.

Stypendia socjalne i specjalne przyznane

Wnioski o stypendia socjalne i stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych, które najpóźniej wczoraj zostały zaakceptowane przez Komisję Stypendialną (czyli otrzymały w systemie USOSweb status Gotowy do rozpatrzenia), zostały dziś rozpatrzone.

W celu sprawdzenia statusu swojego wniosku należy zalogować się do Centralnego USOSweba Uniwersytetu Warszawskiego (po najbliższej migracji danych - ma się ona odbyć dziś ok. 4.00 w nocy) i odnaleźć wniosek w sekcji Dla studentów > Moje studia > Wnioski. W przypadku wniosków rozpatrzonych pozytywnie znajdzie się tam również informacja o wysokości przyznanego stypendium.

Od tego roku akademickiego warunkiem koniecznym otrzymania wypłaty stypendium jest odebranie decyzji Komisji Stypendialnej w sprawie jego przyznania! Decyzje będą wydawane w Dziekanacie od 29 października do 5 listopada. Osoby, których wnioski zostały rozpatrzone negatywnie, będą mogły odwołać się od decyzji Komisji Stypendialnej po jej odebraniu (zgodnie z wydrukowanym na decyzji pouczeniem).

Pierwsza wypłata stypendium (osobom, które odebrały decyzje!!!) będzie miała miejsce 18 listopada.

Zmiana godzin dyżuru w piątek 24 października

Dyżur Komisji w piątek 24 października odbędzie się w nietypowych godzinach: od 9.00 do 12.00.

Jest to ostatnia szansa na uzupełnienie brakujących załączników do złożonych wniosków dla osób, które chcą otrzymać pierwszą wypłatę stypendium w listopadzie. Osoby, których wnioski zostaną uzupełnione o odpowiednie dokumenty później, otrzymają pierwszą wypłatę stypendium w grudniu – z ewentualnym wyrównaniem za wcześniejsze miesiące.

Stypendium socjalne i stypendium specjalne w roku akademickim 2014/2015

Od 1 października 2014 r. od godziny 21.00 można składać wnioski o stypendium socjalne i stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych na rok akademicki 2014/2015.

Szczegółowe informacje o stypendiach i procedurze ubiegania się o nie:

stypendium socjalne,

stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych.

Stypendium Rektora 2014/2015

Od 1 października od godziny 21.00 w centralnym USOSwebie UW można składać wnioski o stypendium Rektora na rok akademicki 2014/2015. Stypendium to przyznawane jest na podstawie wysokiej średniej ocen, osiągnięć naukowych, artystycznych i sportowych.

Nowością w tegorocznym stypendium Rektora jest to, że mogą o nie wnioskować również studenci I roku studiów I stopnia, mający osiągnięcia w olimpiadach przedmiotowych o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym.

Wszystkie ważne informacje – w tym wykaz uznawanych osiągnięć – znajdziecie tutaj.

Decyzje o stypendiach socjalnych

Informujemy, że decyzje w sprawie przyznania stypendium socjalnego są już do odebrania w dziekanacie u p. Zduńczuka. Decyzje te nie będą wysyłane. Zapraszamy po odbiór.